Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Προτάσεις ΠΕΤ Κρήτης στην ΕΝΩΣΗ για αλλαγή του καταστατικού


Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης
            
                     Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να τονίζεται ο δυναμικός και ο συνδικαλιστικός  χαρακτήρας της Ένωσης.
Άρθρο 1
Να γίνει αναφορά και στα ΠΕΤ
Άρθρο 2
Συμπληρωματικά στοιχεία στους ήδη υπάρχοντες Σκοπούς της Ένωσης και των ΠΕΤ :
α Η προαγωγή της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας, της πληροφόρησης και της
βιβλιολογίας γενικότερα στη χώρα μας. Η συμβολή της  στην ανάπτυξη της βιβλιοθηκονομικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, στη δημιουργία και ανάπτυξη βιβλιοθηκών και κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, καθώς και στη σύσταση της απαραίτητης επιστημονικής και τεχνικής υποδομής για την ορθή και σε σύγχρονες βάσεις λειτουργίας τους.
β.Η με όλα τα δυνατά μέσα γνωστοποίηση των  προβλημάτων της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας αλλά και ειδικότερα των βιβλιοθηκονόμων στη χώρα και η υποστήριξη των διεκδικήσεών τους σε επαγγελματικό και μορφωτικό επίπεδο.
γ.Η βελτίωση της οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης των μελών και η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας για την προώθηση κατάλληλων νομοθετικών μέτρων.
δ.Η παρακολούθηση και ο συντονισμός του συνόλου των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το βιβλίο, η γνωμοδότηση σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία των ελληνικών βιβλιοθηκών.
ε.. Η Ένωση των μελών για την προάσπιση των επαγγελματικών τους         συμφερόντων και για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων
στ. παραμένει ως έχει

Νέοι Σκοποί της Ένωσης και των ΠΕΤ:

1.      Η καλλιέργεια συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
2.      Η δραστηριοποίηση για την πνευματική καλλιέργεια και στην επαγγελματική κατάρτιση των μελών.
3.      Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων βιβλιοθηκονόμων και η κοινωνική τους εξασφάλιση.
4.      Η προβολή του ρόλου των βιβλιοθηκονόμου ως απαραίτητου αρωγού της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
5.      Η θέσπιση κοινωνικών μέτρων για την προστασία της μητέρας-βιβλιοθηκονόμου .
6.      Ο αγώνας για εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με κατάλληλο έντυπο ή ψηφιακό υλικό αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7.      Η συμβολή στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης.
8.      Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και των πληροφοριακά αναλφάβητων.
9.      Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για επίλυση προβλημάτων των συναδέλφων σε τοπικό επίπεδο
10.  Η επιδίωξη συνεργασίας με την κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας σε πανελλήνιο επίπεδο για την υποστήριξη των ζητημάτων που αφορούν γενικότερα τις Βιβλιοθήκες, τα Γ.Α.Κ και τους εργαζόμενους σε αυτά βιβλιοθηκονόμους-αρχειονόμους.

Άρθρο 3
Να προστεθεί :
Θ. Με διαβήματα στις διοικητικές αρχές

Γενικότερα, να σημειωθεί ο ουσιαστικός ρόλος της Ένωσης και των ΠΕΤ σε σοβαρά θέματα και πώς να δραστηριοποιείται με συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνονται τακτικά και επίσημα για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών, όπως:
1.      Παρέμβαση σε διαγωνισμούς του ΥΠΕΠΘ για τις βιβλιοθήκες και τα Αρχεία όπου και όταν  δεν υπάρχει θέση βιβλιοθηκονόμου,
2.      προτάσεις προς το συμβούλιο βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ για θέματα που αφορούν στις βιβλιοθήκες και στους εργαζόμενους σ’ αυτές,
3.      συναντήσεις με πολιτικούς
4.      πίεση για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης,
5.      δημοσίευση άρθρων σε εφημερίδες και έντυπα που αφορούν στον πολιτισμό για την πραγματική κατάσταση των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα

Άρθρο 4

στ) Ως Φίλοι της Ένωσης μπορούν να εγγράφονται άτομα (μη βιβλιθηκονόμοι), που εργάζονται στις βιβλιοθήκες και δείχνουν έμπρακτα και καθημερινά το ενδιαφέρον τους για τις βιβλιοθήκες και την πληροφόρηση και όσοι έχουν συνεργαστεί με την Ένωση για την προώθηση των σκοπών της. Μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και σε άλλες δραστηριότητες της Ένωσης, Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 5

β) Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να καταβάλλει εφ' άπαξ ποσό για δικαιώματα
εγγραφής (είναι απαραίτητο???) συν το ποσό της ετήσιας συνδρομής. Τα ποσά προτείνει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.
δ) Τα δόκιμα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλουν εφάπαξ εγγραφή (είναι απαραίτητο???)  και  μειωμένη ή συμβολική ετήσια συνδρομή, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Γενικότερα, η συνδρομή ίσως πρέπει να καθορίζεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν
Επίσης για τα άνεργα μέλη καλό είναι να υπάρχει μια περίοδος χάριτος ή αναστολής πληρωμής για όσο διάστημα δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 6

α) Να καταβάλλει ανελλιπώς τις συνδρομές που οφείλει στην Ένωση. Να μην υπάρχει εγγραφή για κανένα μέλος. Το δικαίωμα (ετήσιας ή ανά 2 έτη??) συνδρομής ορίζεται σε € 20,00???(να μειωθεί, να γίνει φανερό σε όλους ότι σκοπός της ένωσης είναι να αυξήσει τα μέλη του, να τα ενθαρρύνει να εγγραφούν, όχι να μεγαλώσει το αποθεματικό της)  για όλα τα μέλη και τα συνεργαζόμενα μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή € 80,00?? Με τη συνδρομή τα μέλη να αποκτούν προνομιακά οφέλη σε σχέση με τα μη μέλη όπως δωρεάν συμμετοχές σε ημερίδες ή εκπτωτική συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές.
Άρθρο 11
β) Το Δ.Σ., μέσα σε β μέρες από την εκλογή του, συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης με πρόεδρο αυτόν που έχει πάρει τις περισσότερους ψήφους, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο εκδηλώσεων και Υπεύθυνο Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 13

γ)Μπορεί να ζητήσει έκτακτη ειδική εισφορά, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών και αφού έχει γίνει σχετική πρόταση και ενημέρωση των ΠΕΤ.
Άρθρο 15
δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και €χει την ανώτατη εποπτεία της Ένωσης, κάνει δε ό,τι επιβάλλει το συμφέρον της
Άρθρο 20
 β. Να προσδιορίζεται ακριβώς, από ποιους αποτελείται η Διοικητική Επιτροπή των ΠΕΤ και η Θητεία τους να εναρμονιστεί με αυτή του Δ.Σ. ( για 2 χρόνια).
.
γ. Επίσης να λυθεί το ζήτημα με τα μέλη, που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και που διαμένουν μακριά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μετακινηθούν εκείνη την ημέρα των εκλογών (ταχυδρομική ψήφος, ηλεκτρονική ψήφος???)
…..
Εκτός από τη μέριμνά της για την εκλογή μελών της τοπικής Διοικούσας Επιτροπής
μεριμνά και για τη γνωστοποίηση σε κάθε ΠΕΤ, των ονομάτων των ανακηρυχθέντων
υποψηφίων για το Δ.Σ. κ.λ.π. με τοιχοκόλληση των πινάκων ή αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κατόπιν σχετικών οδηγιών
που παρέχονται από την κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Διατηρεί δύο κάλπες, μία για το Δ.Σ. και μία για την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή, (ΤΔΕ).

στ) Πόροι των παραρτημάτων ορίζονται σε ποσοστά επί τοις 50% επί των συνδρομών???.Τους πόρους του ΠΕΤ διαχειρίζεται η ΔΕ και στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταθέτει τα παραστατικά στον Ταμία της Ένωσης. Επιπλέον καταθέτει στον Ταμία της Ένωσης οποιοδήποτε ταμειακό υπόλοιπο (γιατί???). Το Δ.Σ. δύναται να ζητήσει από τα ΠΕΤ οικονομική ενίσχυση για συγκεκριμένο λόγο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ζ) Ο Πρόεδρος του κάθε ΠΕΤ έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.χωρίς δικαίωμα ψήφου??
Άρθρο 21
Στην περίπτωση που διαπιστώνει σοβαρές ανωμαλίες ή παραβάσεις της Διοίκησης,
οφείλει να συντάξει έκθεση σχετική, την οποία γνωστοποιεί στο Δ.Σ. Εάν η παρατυπία που προέκυψε εξακολουθεί και η Διοίκηση αμελεί να επανορθώσει, υποχρεούται να θεωρήσει το ζήτημα επείγον και να το θέσει στην κρίση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης, που συγκαλείται από τη Διοίκηση υποχρεωτικά μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί τη Γ.Σ. των μελών μέσα σε 10 ημέρες και την ενημερώνει σχετικά.
Άρθρο 23
β) Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται νέα πάλι σε 15 ημέρες, όπου αρκεί η παρουσία των παρευρισκομένων μελών, οι οποίοι είναι ταμειακώς εντάξει για να γίνει η Γ.Σ.
Άρθρο 26
Μέλη που διαμένουν και εργάζονται σε περιοχές που δεν υπάρχουν ΠΕΤ μπορούν να
εξασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στο πλησιέστερο ΠΕΤ  ή με επιστολική ψήφο ή προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση ότι θα ψηφίσουν σε αυτό το ΠΕΤ. Η εφορευτική επιτροπή του ΠΕΤ αναγράφει τα μέλη στους εκλογικούς της καταλόγους.
Άρθρο 28
Να προστεθεί μια παράγραφος
 που να ορίζει τους τρόπους πληρωμής των εγγραφών στα ΠΕΤ.
Πχ με ταχυδρομική επιταγή πληρωμένη στον ΤΑΜΙΑ κάθε ΠΕΤ.
Με κατάθεση σε λογαριασμό που θα ανοίξει το κάθε ΠΕΤ γι’ αυτό τον σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου